Czynności notarialne

Notariusz jest osobą zaufania publicznego powołaną do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych).

Notariusz dokonuje czynności notarialnych w kancelarii notarialnej. Czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Na żądanie stron notariusz może dokonać dodatkowo czynności notarialnej w języku obcym, korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.

Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Notariusz dokonuje następujących czynności:

 • sporządza akty notarialne dokumentujące m.in.:
  • umowy sprzedaży,
  • umowy zamiany,
  • umowy darowizny,
  • umowy dożywocia,
  • umowy zniesienia współwłasności,
  • umowy o dział spadku,
  • umowy spółek,
  • umowy majątkowe małżeńskie,
  • oświadczenia o ustanowieniu hipoteki,
  • oświadczenia o poddaniu się egzekucji,
  • testamenty,
  • pełnomocnictwa,
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
 • sporządza poświadczenia:
  • własnoręczności podpisu,
  • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
  • daty okazania dokumentu,
  • pozostawiania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,
 • doręcza oświadczenia,
 • spisuje protokoły,
 • sporządza protesty weksli i czeków,
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej,
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.